הלכות ספירת העומר

  • ספירת העומר צריכה להיות בדיבור בפיו ובשפתיו, אבל בהרהור לא יצא.  ואם הרהר בלבד, יכול לברך אח"כ, ולספור ספירת העומר בביטוי שפתים. ולכתחלה צריך להשמיע לאזנו, ואם לא השמיע לאזנו יצא.
  • בימי הספירה חצי שעה קודם שקיעת החמה לא יאכל סעודה של פת או עוגה יותר משיעור כביצה, ואפילו התפלל כבר מנחה, כל עוד לא קיים מצות ספירת העומר. ואם התחיל בסעודה בהיתר, דהיינו קודם לכן, והגיע זמן ספירת העומר, אינו צריך להפסיק מסעודתו, לספור העומר, אלא יספור העומר כשיסיים סעודתו. אבל אם התחיל באיסור, כיון שאין טורח כלל להפסיק, פוסק מסעודתו וסופר ספירת העומר.
  • מותר לכתחלה לטעום פירות וכיוצא בזה לפני ספירת העומר. וכן פת או עוגה מותר עד שיעור כביצה.
  • בליל ל"ג בעומר ולמחרת נוהגים להקל לשמוע שירים מכלי נגינה, וכל שכן מטייפ, לכבוד ההילולא של התנא רשב"י ע"ה