בס”ד

פרשת חיי שרה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: “ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים”..

שואלים המפרשים מה העניין שדיברו על יופייה הרי עיקר שבחה של שרה הוא מעשיה הטובים?

שהרי יופי הוא מתנת האל ולא תלוי הוא באדם, ואילו מעשים טובים תלויים באדם.

מסבירים המפרשים ששרה הייתה אחת מארבעת הנשים היפות בעולם, ולמרות היותה יפה בת עשרים כבת שבע ובת מאה כבת עשרים, אבל שרה ברוב ענוותנותה לא עשה עליה רושם, ולא עניין אותה החיים החומריים וחמודות תבל, ולא חשבה על כך, והייתה צדיקה ותמימה ללא חטא ועוון כלל.

ועוד אומרים שהייתה בת שבע כבת עשרים בתמימותה ובמחשבותיה, ועל כך יעיד ה’ שרק הוא יודע מחשבות אדם.

כתוב:” ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה”..

שאלו המפרשים מדוע הכף של לבכותה קטן ומדוע כתוב לספוד לפני לבכות, הרי כתוב שלושה ימים לבכי ושבעה להספד?

אברהם עמד גם בניסיון להתחרט על עקדת יצחק מפני שבגלל זה איבד את שרה אשתו, אך אברהם שהתמצא בתחבולות השטן ומזימותיו עמד בניסיון והוא הלך לספוד את שרה לספר מעשיה הטובים ולמעט בבכי. ולכן נכתבה כ’ קטנה. שאם היה בוכה הרבה היו חושבים שהתחרט על כך. וזה שכתוב קודם לספוד לשרה ואחר כך לבכותה , וזוהי דרך התורה העיקרי תחילה. לספוד ואחר כך לבכות.

אנו למדים בפרשה זו שעושי מצוות עומדים בפני שני ניסיונות, האחד קודם עשיית המצווה, שהשטן בא ומנסה בכל מיני דרכים למנוע את עשיית המצווה. והניסיון השני הוא אחרי שגבר על יצרו ועשה מצווה, גם בא השטן ומנסה לגרום לו להתחרט שעשה את המצווה.

ובעקידת יצחק אנו רואים את שני הניסיונות האלה, בדרך לעקידה השטן מפריע ומנסה לעכב את אברהם בדרכו, בכל מיני פעולות שאולי ימנעו מאברהם להגיע אל מקום המצווה. וגם לאחר המצווה מגיע השטן ומספר לשרה ובכך היא מתה, וחשב שבדרך הזו יגרום לאברהם להתחרט על כך.

אך אברהם שהכיר את השטן ותחבולותיו, עמד בשני ניסיונות אלו.

שנזכה לעמוד בגבורה בכל ניסיונות החיים. אמן, ואמן.