הלכות ומנהגי חנוכה:

1. חנוכה מותר בעשיית מלאכה. אך הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות שבבית דולקות ואין להקל להם. והטעם שהנשים מחמירות יותר, מפני שהגזרה הייתה קשה על בנות ישראל שגזרו בתולה הנישאת תבעל להגמון תחלה. ועוד מפני שהנס נעשה ע”י אישה, בת יוחנן כהן גדול הייתה יפת תואר מאד, ובקשה המלך הצורר שתשכב עמו ואמרה לו שתמלא בקשתו, והאכילתו תבשילי גבינה כדי שיצמא וישתה יין וישתכר ויישן ויירדם. וכן היה וחתכה את ראשו והביאתו לירושלים, וכראות שר צבאם כי אבד מלכם, וינוסו. ולכן קצת נוהגים לאכול מאכלי חלב בחנוכה, זכר לנס שנעשה ע”י חלב.

2. כל השמנים כשרים לנר חנוכה. ומ”מ מצוה מן המובחר ליקח שמן זית ואם אינו מצוי יברור שאר שמן שאורו זך ונקי או נרות של שעווה שג”כ אורן זך. ולא יהיו שנים קלועים ביחד משום דהוי כמדורה, אלא כל נר יחידי. ולא יעשה משעוה של בתי עובדי כוכבים משום דמאיס. וכן כל הפתילות כשרות לנר חנוכה, ומצוה מן המובחר ליקח צמר גפן ואינו צריך בכל לילה פתילות חדשות אלא מדליק גם בראשונות עד שיכלו.

3. אם מדליק בנר של חרס, כיון שהדליק בו לילה אחד נעשה ישן ואין מדליקין בו בלילה שני משום דמאיס. ועל כן יהיה לו מנורה נאה של מיני מתכות. ומי שידו משגת יקנה מנורה של כסף להידור מצוה.

4. מנהג פשוט במדינותינו כמהדרין מן המהדרין שמדליקין כל אחד ואחד מבני הבית בלילה הראשון נר אחד, ובשני, שני נרות, וכן מוסיפין עד שבליל שמיני מדליק שמונה. וצריכין ליזהר שיתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד כדי שיהיה היכר כמה נרות מדליקין. ולא ידליקו במקום שמדליקין נרות כל השנה, כדי שיהיה היכר שהם נרות חנוכה.

5.  מצות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים משום פרסומי ניסא וכך היו עושין בזמן המשנה והגמרא. ובזמן הזה שאנו דרים בין האומות מדליקין בבית שהוא דר בו. ואם יש לו חלון לרה”ר ידליקם שם. ואם לאו מדליקן אצל הפתח. ומצוה שיניחנה בטפח הסמוך לפתח משמאל, שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ונמצא שהוא מסובב במצות. ויותר טוב להניחם בחלל הפתח.

6. מצווה להניחם למעלה מג’ טפחים מן הקרקע, ולמטה מעשרים טפחים. ואם הניחם למעלה מי’ יצא. אבל אם הניחם למעלה מעשרים אמה לא יצא, משום דלמעלה מעשרים לא שלטא עינא. ומי שהוא דר בעליה, יכול להניחם בחלון אע”פ שהוא גבוה מי’ טפחים. אבל אם החלון למעלה מעשרים אמה מקרקע רשות הרבים, דלא שלטא בהו עינא מההולכים ברשות הרבים, אזי טוב יותר להניחם אצל הפתח.

7.  הנרות יהיו בשורה אחת בשווה, לא אחד גבוה ואחד נמוך. ויהיה הפסק בין נר לנר שלא יתקרב הלהב של זה לזה ויהיה כמו מדורה. ובנרות של שעווה יהיה הפסק שלא יתחמם זה מזה ויטיף השעוה ויתקלקלו. מילא קערה שמן והקיפה פתילות, אם כפה עליה כלי כל פתיחה עולה בשביל נר אחד. לא כפה עליה כלי אפילו לנר אחר אינה עולה לפי שהיא כמדורה. נר שיש לו שתי פיות או יותר, לא ידליקו בו שנים אפילו בלילה הראשון משום דליכא היכר כמה נרות מדליקין.

8.  זמן הדלקתן מיד בצאת הכוכבים ולא יאחר. ואסור לעשות שום דבר קודם ההדלקה אפילו ללמוד, רק אם לא התפלל מעריב יתפלל תחלה ואח”כ ידליק. וקודם שידליק יקבץ כל בני ביתו לפרסומי מילתא. וצריך לתת שמן שידלקו לכל הפחות חצי שעה. ובדיעבד אם לא הדליק מיד, יכול להדליק בברכה כל זמן שבני ביתו נעורים. אבל לאחר שבני ביתו ישנים תו ליכא פרסומי ניסא, וידליק בלא ברכה. אם לא יהיה לו פנאי להדליק בלילה, יכול להקדים את עצמו ולהדליק מפלג המנחה ולמעלה, דהיינו שעה ורביעית קודם צאת הכוכבים ובלבד שיתן שמן כדי שיהיו דולקות עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ואם אינן דולקות כך לא קיים המצוה.