הלכות סוכה

א] מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור “דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה” והמדקדקים במצוות עושים הדפנות ומכינים הסכך קודם יום הכיפורים ובמוצאי יום הכיפורים מניחין הסכך על הדפנות אם לא כולו מקצתו וכשחל שבת בין יום הכיפורים לסוכות יש אומרים שיש לגמור כולה בערב שבת.

ב] מצוה להניח הסכך בידו ולא ע”י שליח ואם אינו יכול לעשות זאת בעצמו יעשה ע”י שליח ויזהר שלא יעשה הסוכה ע”י נכרי ובפרט הסכך, וכן לא יעשה הסכך ע”י קטן או אשה ובדיעבד צריך לחדש בה דבר וקודם שיתן הסכך יאמר “לשם יחוד וכו’ הריני בא לקיים מצות עשיית סוכה כמ”ש חג הסוכות תעשה לך” ואין מברכין בשעת עשייתה והשתדל כל אחד לעשות לו סוכה בחצירו משלו ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה ישתתף עם שכניו ורק בדיעבד שאינו יכול לעשות סוכה לעצמו יוצא ידי חובה בסוכה של חבירו.

ג] וכן אין לעשות הסוכה מתחת ענף של אילן או גזוזטרא או מרפסת ואפילו בדיעבד הסוכה פסולה אפילו צילתה של הסוכה מרובה מחמתה והסוכה קדמה לאילן ודוקא אם כשינטל הסכך המכוון כנגד ענפי האילן. ד] יש להזהר שלא לתלות שום נוי סוכה בסכך אפילו אינם רחבים טפחים אא”כ הם תלויים בתוך ד’ טפחים לסכך,[32 ס”מ] או שהם בדפנות אבל את המנורה כשיש חשש דליקה מותר לתלות אפילו רחוק ד’ טפחים מהסכך אפילו היא רחבה ד’ טפחים רק יזהר שלא ישב תחתיה אם היא רחבה ד’ טפחים .

ה] עושה סוכתו ממחיצות שאינם יכולים לעמוד ברוח מצויה פסולה וכן אין לעשות המחיצות מסדינים ויריעות ואפילו אם קושר את הסדינים בחוזק מלמעלה ומלמטה כיון שלפעמים הם מתנתקים ולא ידע אא”כ עשה גם קנים בפחות מג’ טפחים [24 ס”מ] בין קנה לקנה וחיברן ביריעות ואפילו בג’ מחיצות ואם הסוכה עומדת תוך מקום המוקף במחיצות גבוהות בענין שאין שם רוח מצויה שיכול אפילו לכתחלה לעשות מחיצותיה ע”י סדינים ובלבד שיקשרם היטב .