פרשת פיקודי –

קוראים יקרים

כתוב בפרשה: “אלה פיקודי המשכן משכן העדות”-

כלל ראשון בדרכי המלחמה-דע את האויב, לפני מלחמה אדם צריך להכיר את אויבו ולדעת מהם טכסיסיו, כדי לחשב את ההגנה והשמירה ממנו.

אף במלחמת היצר, חייבים קודם כל לגלות את טכסיסיו וכלי מלחמתו, וכך אדם ידע כיצד לנהוג כשהיצר הרע שם בפניו מכשול. ואם לא ידע שאלו טכסיסי יצר הרע לא ידע להיזהר ממנו.

אמר משה יודע אני שישראל רוגנים הם, שעושה להם חשבון מכל מלאכת המשכן והוא נותן להם חשבון על כל דבר ודבר לזהב ולכסף ולנחושת, , ולמה התחשבן איתם, ששמע משה את ליצני הדור שאמרו אדם שנתמנה על מלאכת המשכן על ככרי כסף, ככרי זהב, לא יהיה עשיר?

אמר להם משה- משנגמרה מלאכת המשכן אני נותן לכם חשבון, “אלה פקודי המשכן”- עד היכן מגיעה ההסתה של היצר הרע, שמשה רבנו אדון כל הנביאים, אשר הוציאם ממצרים, קרע להם את הים , ונתן להם את התורה, דיברו וחשדוהו בנטילת ממון בלתי כשר. עד כדי כך היצר מפטם את האדם במחשבות שקר.

לכן העצה והתרופה להנצל ממחשבות היצר ולבל התפס ברשתו היא , שימלא אדם את מחשבתו בדברי תורה ויפנה לבו מכל דבר אחר, ואז יעזרנו הקב”ה בתחבולות יצר הרע לבל נטעה ונלך שולל אחר שיחה קלה של היצר הרע.