קוראים יקרים

כתוב בפרשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך"-מסבירים המפרשים-

כשם שמנהיג בעל דרגה נמוכה לא יכשר להנהיג דור של בעלי דרגה גבוה ממנו, כך גם להיפך, אין המנהיג ראוי להיות עליהם לראש כאשר הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה משאר בני דורו.

הדבר דומה לבגד שאינו ראוי ללבישה אלא אם כן הוא תואם בדיוק את מידות האדם הלובשו, אבל אם ארוך או קצר מידי, אין ראוי ללבשו.

משל לתלמיד חכם גדול, שלקח לביתו מלמד עבור בניו, ויהי היום הגיע אחד מילדיו הקטנים לגיל שצריכים ללמדו א', ב', הלך התלמיד חכם והכניס לביתו מלמד נוסף.

כשראה זאת המלמד הוותיק פנה אל בעל הבית ושאלו: מדוע נתת עיניך במלמד החדש, וכי לא יכולת להטיל עלי את תפקיד לימוד הא' ב' עם בנך הצעיר? השיב לו בעל הבית, לפי דבריך היית צריך לשאול מדוע אני לא לומד עם ילדי, ומדוע אני צריך לשכור מלמדים שילמדו איתם?

אלא מאחר שדרגתי גבוהה מידי עבור בני קצרי השגה, צריך אני מלמדים שדרגתם קרובה יותר לדרגת ילדי, ומכיוון שדרגתך יותר גבוהה מדרגת בני הקטן, לא תצליח ללמוד עמו. לכן שכרתי מלמד נמוך ממך.

זאת גם תשובת הקב"ה למשה- כשהסביר לו מדוע אינו נבחר לכהונה הגדולה, אמר לו- הנה התורה שלי הייתה ונתתי לך שתהיה אתה לעם מול אלוקים, ומדוע לא למדתי אותם בעצמי? על כך צריך אתה לומר שאני אצלם גבוה מעל גבוה, כפי שאמרו דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים.

וכך גם לגביך משה, אתה גדול מכדי לכהן במשרת כהונה. וע"י התורה התנחם משה רבינו.