קוראים יקרים,

כתוב בפרשה:" ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אתותי ואת מופתי בארץ מצרים"..

מסבירים המפרשים שיציאת מצרים היא היסוד והמפתח להבנת מעשי ה', הבריאה כולה נבראה אך ורק כדי להגביר כבוד ה' בעולם.

כבוד ה' בעולם הזה הוא התכלית לכל הנבראים, שהרי הקב"ה אינו זקוק לזה, ולכן אילו אומות העולם שבים בלב שלם, היה מתגדל כבוד שמים, אך מכיוון שהקב"ה יודע שלא ישובו בלב שלם, לכן מוטב שיתגדל כבודו בדרך אחרת, ע"י שיקשה את לב פרעה, וירבה את אותותיו ומופתיו במצרים, וע"י יכירו גם ישראל את גבורתו.

כל מטרת עונש המצרים במשך י"ב חודשים הייתה רק כדי שיראו ישראל וייקחו מוסר ויבינו את גדולת הקב"ה, דבר זה מפורש בפסוק "כי אני הכבדתי את לבו".. למען תספר באזני בינך ובן בנך,,,

המופת הראשון שעשו משה ואהרון היה מופת שגם פרעה יכל לעשות, ומדוע?- אלו הם דרכיו של הקב"ה לתת לאדם ניסיון באופן שיש בו מקום לטעות כדי להבחין האם יוכל להתגבר על הטעות ולהודות בהשגחת ה', לכתחילה מיד עם הופעתם של משה ואהרון היה עליו להתעורר ולהכיר בהם כשלוחי שמים, שהרי ידע שיבוא מושיען של ישראל להוציאם ממצרים.

כך הם דרכי שמים כל החיים הם ניסיונות, לאדם הראשון שנותן הקב"ה לאדם הוא ניסיון שאפשר להתגבר עליו, אך כאשר האדם נכשל בו מנסה הקב"ה בניסיון אחר קשה יותר, שיש לו מקום לטעות. ולכן אחרי המופת הראשון, נוסה פרעה שוב במופת התנין שהיה לו קשה יותר .

כאשר רואה אדם מכשולים קשים בחייו רוחו נשברת, ואינו מאמין בעזר ה' , אך לו נבין שרק בסוף הדרך הקב"ה מראה לנו את הנהגתו- נבטח בו ולא נתייאש כלל.