פרשת ויחי

כתוב בפרשה:" ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל וכו'.."

המפרשים תהו במה נתיחדו אפרים ומנשה מכל שאר השבטים, עד שזכו להיות סמל ודוגמא לילדי ישראל, בכל הדורות?

מסבירים: מכל השבטים רק מנשה ואפרים נולדו ונתגדלו במצרים שהייתה ידועה בטומאתה, בביתם היו תמיד שרים, וחרטומים, כמקובל לביתו של משנה למלך, שם בארץ נוכרייה, הרחק מארץ ישראל הקדושה, הרחק מאבותם, שהו במשך שנים ארוכות.

שלא כן עשרת השבטים שגדלו והתחנכו בביתו של יעקב אבינו, וכשעלו לארץ ישראל מחרן, זכו להיות בצוותא עם יצחק.

אף על פי כן, כשבא יעקב למצרים, נוכח לדעת כי מנשה ואפרים לא נמשכו אחרי טומאת מצרים, לא התפעלו ולא למדו את מנהגיהם , אלא גדלו ונתחנכו על ברכי יוסף בדרך התורה והיראה, עד שנמצאו ראויים להימנות בתוך 12 השבטים הקדושים והטהורים.

הדרך של מנשה ואפרים לא הייתה קלה, וניסיונות גדולים עמדו להם בדרכם, ובכל זאת התגברו, וצעדו בדרך האמת והישר.

ובכך בכל בית בישראל כשאבא מברך את בניו שיהיו כמו מנשה ואפרים, שיתעקשו על דרך האמת, שלא יסורו ימין ושמאל, ולא ילמדו, ולא יתפעלו כלל מן העוזבים דרכי יושר.

שבת שלום ומבורך