קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "וירא אליו ה' באלוני ממרא"…

שואלים המפרשים מדוע העדיפה התורה להעצים ולהאיר דווקא את מצוות הכנסת אורחים אצל אברהם אבינו?

התורה מלמדת אותנו עיקר גדול בקיום המצוות,

לעיתים קורה שכאשר צריכים להושיט עזרה ממצוקה כלשהי, אנשים רבים מתחמקים מלהושיט יד ולעסוק במצווה. לכל איש תרוץ וסיבה משלו מדוע אינו יכול לסייע כרגע או בכלל.

במעשה החסד של המתואר ,לאברהם אבינו הייתה סיבה טובה מאוד להפטר ממצות הכנסת אורחים שהזדמנה לו – אברהם היה בן 99 וביום השלישי למילתו ובהתאם לכך ודאי שלא היה צריך לחכות לאורחים לקבלם ולשרתם.. אך אברהם אבינו למרות כל זאת רץ לקראתם וקיבלם באהבה ובזריזות גדולה.

מהסיבה הזו התורה דווקא העצימה את המעשה הזה של הכנסת אורחים של אברהם אבינו כדוגמא למאמצים ולמסירות נפש הנדרשים מן היהודי בקיום המצוות.

עוד בשבחיו של אברהם אבינו בהכנסת אורחים רואים שהכל הוא עשה במידה מרובה, שלוש סאים קמח סולת, שלושה בני בקר טובים שנשחטו, וכן חמאה וחלב הגיש להם לרוב, אך כשמדובר במים כתוב "יוקח נא מעט מים"?-

מסבירים המפרשים שאת כל ההכנות הכין אברהם בעצמו למלאכי השרת וכך החזיר הקב"ה בעצמו לעם ישראל, ואת מה שעשה ע"י שליח גם הקב"ה עשה לישראל ע"י שליח.

וכשהיה מדובר על שאיבת מים ע"י שליח לא רצה להכביד עליו אברהם אבינו ולכן הסתפק ב "מעט מים".

שנזכה לקיים את המצוות בשמחה ואהבת ה'.