חג השבועות
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
אמר רבי יוסי בן קסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. שאל אותי רבי מהיכן אתה, עניתי לו מעיר של חכמים וסופרים, אמר לו אתן לך אלפי דינרי זהב בא ותדור עמנו, אמר לו גם אם תתן לי כל הכסף וזהב שבעולם, איני גר אלא במקום תורה. שכתוב בספר תהילים: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
שואלים המפרשים לשם מה נזקק רבי יוסי לתמוך דבריו מהפסוק.
מסבירים שגדול כוחו של ההרגל עד שנעשה טבע שני. ומצביע על כך שאנשים מפחדים לשנות הרגלים גם כאשר מובטח להם ששינוי יהיה יותר טוב.
וגם לאחר מעשה הם רואים שיותר טוב ולעולם לא יסכימו לחזור למצבם הקודם.
לדוגמא תינוק שנמצא ברחם אמו, טוב לו שם מרוב הרגל הוא לא רוצה לצאת, כאשר ברגע לידתו כשהוא יוצא לאוויר העולם הוא בוכה ומצטער ,ולמרות זאת הוא שוכח את מקומו שהיה, ומודה להקב"ה שהביאו לעולם.
כך גם לגבי עולם הבא מרוב הרגל לחיים בעולם הזה אין מי שיחפוץ להמיר את חייו בעולם הבא. אפילו שיודעים ששם זה העולם האמיתי, והכל שם בדרגות שונות. מצטייר המוות בעיני כולם כדבר רע ומר. ולכן מתפללים לאריכות ימים, וחושקים להישאר לנצח.
אך לאחר שעוברים את יום המיתה בבכי ובדיכאון אין ספק שלא ירצו לחזור לעולם הזה עולם השקר.
לכן המשכיל לא יחרוץ דברים מוחלטים למצבים שנסתרים ממנו. שטבע האדם להתרשם מאחד שזכה גם לתורה וגם לעושר. יותר מאשר בעל תורה אך עני כי יגידו זה אינו מכיר את תענוגי העולם.
לכן רבי יוסי בן קסמא לא רצה שיחשבו שאינו בקי בענייני העולם הזה ולכן הוא בז לכסף למול התורה, לכן אמר שדוד המלך שהיה מלך והיה לו הכל ולא חסר לו כלום, אמר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף."
שנזכה לקבל וללמוד את התורה בשמחה. ובאהבה.