בס"ד

פרשת חיי שרה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים"..

שואלים המפרשים מה העניין שדיברו על יופייה הרי עיקר שבחה של שרה הוא מעשיה הטובים?

שהרי יופי הוא מתנת האל ולא תלוי הוא באדם, ואילו מעשים טובים תלויים באדם.

מסבירים המפרשים ששרה הייתה אחת מארבעת הנשים היפות בעולם, ולמרות היותה יפה בת עשרים כבת שבע ובת מאה כבת עשרים, אבל שרה ברוב ענוותנותה לא עשה עליה רושם, ולא עניין אותה החיים החומריים וחמודות תבל, ולא חשבה על כך, והייתה צדיקה ותמימה ללא חטא… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים: ימי ראשון ורביעי בבית המדרש "אור שלום" בנשיאות הרב. רחוב אלישע 52 .

תל אביב: ימי שני רחוב דרויאנוב 5 (בוגרשוב פינת צפת).

 

 

 

 

 

דיני אהבת ישראל

  1. א. מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך". לפיכך, צריך לחוס על כבודו ועל ממונו כמו שחס על כבוד וממון שלו
  2. ב. כל הדברים שאדם רוצה שיעשו לו אותם אחרים – מצוה עליו לעשות לאחיו מישראל
  3. ג. מכלל מצות אהבת ישראל הוא ביקור חולים, הלוויית המת, ניחום אבלים, הכנסת אורחים, הכנסת כלה, ושמחת חתן וכלה
  4. ד. כל השונא אחד מישראל – עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תשנא את אחיך בלבבך", הזהירה תורה על שנאה שבלב
  5. ה. האיסור לשנוא את החבר הוא גם אם חברו חטא כנגדו, במידה והפגיעה הייתה רק בדבר שבממון. אבל אם ציערו צער הגוף או שפגע בכבודו – אין צריך להסיר השנאה מלבו עד שיבקש ממנו מחילה
  6. ו. אבל מידת חסידות, לא זו בלבד שלא יעלה שנאת חברו בלבו ושלא לשלם לו כגמולו ח"ו, אלא עוד זאת יגמול לחייבים טובות, כמו שמצינו בהנהגת יוסף עם אחיו
  7. ז. כשיחטא אדם לחברו לא ישטמנו וישתוק, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו "למה עשית לי כך וכך", שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך". ואם רוצה למחול לו ולא ל הוכיחו – הרי זה מדת חסידות, כי לא הקפידה תורה אלא על המשטמה
  8. ח. הרואה את חברו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר בו – מצוה לשנאתו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעותו אבל גם אז מצוה לאהבו. ושתיהן אמת, שנאה מצד הרע שבו, ואהבה מצד טוב הגנוז שבו

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק