קוראים יקרים,

 

כתוב בפרשה: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"…

שואלים מדוע התורה הזכירה את היציאה הרי היה מספיק לומר וילך יעקב חרנה.?

ישנם שלוש אפשרויות ליציאת אדם ממקום-

  1. עיקר תכלית העקירה היא היציאה מן המקום.
  2. המטרה העיקרית היא להגיע אל המקום שאליו הוא הולך.
  3. גם היציאה וגם ההליכה אל מחוז חפצו חשובים לו במידה שווה.

יציאתו של יעקב מבאר שבע הייתה גם לקיים מצוות כבוד אב ואם, שאמו אמרה לו "קום ברח לך אל לבן" ואביו אמר לו "לך פדנה ארם"- נמצא שקיים מצוות אמו ואביו. "ויצא" וילך".… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 12 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

המשך הלכות חנוכה:

  • כמה נרות צריך להדליק בחנוכה, אמרו חז"ל מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. והיינו, כי מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל, בין שבני הבית מרובים, בין שהם מועטים. אולם המהדרים במצווה זו, בלילה הראשון מדליקים נר אחד, מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה האחרון יהיו שמונה נרות, ואפילו אם היו בני הבית מרובים לא ידליקו יותר. וכן פסק מרן בשלחן ערוך . וכן פשט המנהג בכל תפוצות ספרד, וכמו שהעיד הרמב"ם.
  • מי שאין לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה, אלא רק כדי הדלקת לילה אחת, שהוא שיעור חצי שעה, אין לו לחלק את השמן שבידו לשמונה חלקים, כדי שידליק מעט בכל לילה לפרסם הנס, אלא ידליק כשיעור בלילה הראשון, וגם אם לא יישאר ללילות אחרים, אין בכך כלום,
  • מי שיש לו שמן לכל שמונת ימי חנוכה כמנהג המהדרין מן המהדרין, בצמצום, ולחברו אין שמן כלל, מוטב שידליק כל לילה נר אחד בלבד, וייתן שמן לחברו לזכותו לברך ולהדליק נר חנוכה. שהרי מן הדין אין צריך אלא נר אחד.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק