יציאת-מצרים היא עניין כללי ויסודי בכל התורה והמצוות. בספר החינוך כתוב, שיציאת-מצרים היא "יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו", ולכן  באו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה", "ועל כן אנו אומרים לעולם בברכתנו ובתפילתנו 'זכר ליציאת-מצרים'".

עניין זה מתבטא גם בכך, שמיד בפתיחה של עשרת הדיברות נאמר "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים": מפורסמת השאלה מדוע הוזכרה כאן היציאה ממצרים, מוטב היה לומר "אשר בראתי שמים וארץ" שהוא פלא גדול הרבה יותר? האותות והמופתים שנעשו בתהליך היציאה ממצרים הם שינוי מ'יש' ל'יש', ואילו בריאת העולם… קרא עוד...

קבלת קהל

 25/3/15 רביעי- אופקים- אלישע 52 ביהכ' "אור שלום".

24/3/15 שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל.

 

 

 

 

חובה קדושה להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות, לשמוע דרשות רבני ישראל בשבת הגדול, בכל מקום ומקום. ועל הרבנים להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה, בדיני פסח והלכותיו המרובים, ועריכת הסדר כמשפטו, לדעת מה יעשה ישראל, וירחיבו את הדיבור גם באגדה בסיפור יציאת מצרים ופירושי ההגדה של ליל פסח להזכיר גבורות ה' עזוזו ונפלאותיו. וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו. אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. כשחל ערב פסח בשבת, יש להקדים את דרשת שבת הגדול לשבת שלפניו. יש נוהגים לומר אחר התפלה איש לרעהו "שבת הגדול שלום" או "שבת הגדול מבורך", ומנהג יפה הוא.ביום טוב עצמו דורשים בעניני החג באגדה.  וראוי שהרבנים יקבעו זמן גם לשיעור בהלכה בעניני החג וחול המועד.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק