בס"ד

קוראים יקרים. כתוב בפרשה: "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"… אומר "החפץ חיים" – כי רמ"ח אברים שבאדם הם כנגד רמ"ח מצוות עשה שבתורה. כל מצווה מחיה אבר אחד. ישנם אברים שאין הנשמה תלויה בהם, כמו רגל יד וכו', שאף אם יחסרו לאדם הוא ימשיך לחיות כבעל מום, וישנם אברים שאם יחסרו לאדם או יפגמו ישתבשו חייו וחלילה עלול למות. כך גם באברי הנפש שחיותם לנצח היא ע"י קיום התורה והמצוות, ויש מצוות שאי קיומם הופכת את האדם לבעל מום. לפיכך ציוותה התורה לשמור את כל החוקים והמשפטים "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"-כדי שלא יהיה בעל… קרא עוד...

קבלת קהל

1/4/14- תל אביב- דרויאנוב 5, קומה 18, בית כלל.

2/4/14- אופקים- אלישע 52, שכונת שפירא.

12/5/14- אשדוד- רחוב הבנים 1, ב"סי.טי", פוטו "דודו אסייג".

איסור טיפוס על אילן בשבת
גזרו חכמים (במסכת עירובין דף ק.), שאין לעלות על אילן בשבת, שמא יטעה אדם, ויעלה על אילן ויתלוש ממנו בשבת, ונמצא עובר על מלאכת קוצר. ואין בזה חילוק אם האילן יבש או לח, שבכל מקרה אסרו חכמים לעלות עליו בשבת. וכן אסרו חכמים שימוש באילן בשבת, וכגון אם רוצה לתלות את מעילו על גבי ענף האילן, אסור לעשות כן בשבת, ולפיכך מי שטיפס על גבי אילן בשבת, אסור לו לרדת מאותו אילן עד שתצא השבת, אלא אם כן טיפס עליו בשוגג ולא בכוונה, שאז רשאי לרדת מהאילן אף בשבת.

קרא עוד…

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק