קוראים יקרים, כתוב בפרשה:" לך לך מארצך וגו'…

אנחנו לומדים שכאשר אדם מחפש דבר מה וטורח עבורו ומשתוקק אליו , הדבר מתחבב בעיניו . אילו הדבר היה בא בהיסח הדעת ובלי תשוקה להשגתו , לא היה חביב בעיניו.

מכאן יש ללמוד לעניין לימוד התורה  ,ירא שמיים המשתוקק מאוד להבין את אמיתות הדברים, ויגע ומשתדל להבינם, אז כשהדברים מתבררים לו ומבין אותם הם חביבים בעיניו מאוד,

ידוע שדבר שעושה על האדם רושם הן שמחה והן עצב, נשארים חקוקים בזיכרונו של האדם לאורך זמן.

ובפרשה אנו רואים שהקב"ה לא אמר לאברהם אבינו מיד לאיזה ארץ הוא ילך, כדי לתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. אם היה יודע לאן הוא פונה אז היה חושב בכל פסיעה שהנה הוא מגיע למקום מנוחה.

כך… קרא עוד...

קבלת קהל

29/10/14 רביעי- אופקים- אלישע 52 בית כנסת "אור שלום"

28/10/14שלישי- תל אביב- דרויאנוב 5 קומה 18 בית כלל

 

 

 

 הלכות שמיטה: מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור". וג' מצוות כלליות נאמרו בשנה השביעית:א שביתת הארץ, שהיא לשבות מעבודות האדמה בשביעית, וכן עבודות האילן וכיוצא בזה. ב. שמיטת הפירות, שהיא להפקיר את כל תנובת השדה והאילנות של שנה זו, וכן לנהוג קדושת שביעית בתנובת השדה והאילנות של שנה זו. וכן לבער מן הבית כל מין שכלה מן השדה. ג. מצות שמיטת כספים, להשמיט את כל החובות בסוף השנה השביעית .ב ‏ ‏אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה"'. חוץ ממצות שמיטת כספים שנוהגת גם בחוץ לארץ בזמן הזה אבל בחוץ לארץ אין שמיטת קרקעות ושמיטת פירות נוהגת כלל אפילו מדרבנן.ג. אילת נחשבת לחוץ לארץ לגבי חיוב תרומות ומעשרות, ולגבי שביעית, וכל הגידולים הגדלים שם בקרקע של ישראל, אין בהם קדושת שביעית, ואין בהם איסור ספחין.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק