"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל": במדרש מובא למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ מ-49 שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל משה לפייסם, אתם נצבים היום הרבה, הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו (רש"י) .

ביארו חכמים- העונשים והייסורים שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם, אינם בתור נקמה ח"ו אלא הכל לטובת האדם ייסורים מלשון מוסר כי ע"י הייסורים מתייסר האדם ולבו נשבר בקרבו ואז מוכן… קרא עוד...

קבלת קהל

תאריכים קרובים:

9/10/16- אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

25/10/16- תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות ומנהגי ראש השנה:

א. נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה שסימנא מילתא היא ולכן נהגו לאכול בלילי ראש השנה רוביא בלשון ערבי לוביא וקרא דלעת כרתי סילקא תרד תמרים והוסיפו עליהם מנהגים לאכול רימונים ותפוח מרוקח בדבש וראש כבש ויש נוהגים לאכול מהפירות והירקות הנ"ל אחר הקידוש קודם נטילת ידים לסעודה ונכון יותר לאוכלם בתוך הסעודה אחר אכילת כזית פת של ברכת המוציא .

ב. כשאוכלים מהירקות הנ"ל בתוך הסעודה אין לברך לפניהם ברכת הנהנין כיון שברכת המוציא פוטרתם אפילו אם אוכלם בלא פת שהרי דרך ללפת את הפת בתבשילי ירקות ורק הנוהגים לאוכלם אחר הקידוש קודם נטילת ידים והמוציא יברכו תחלה בורא פרי האדמה על אחד מהירקות הנ"ל יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו וכו' .

ג. יש נוהגים שגדול הבית מברך על התמרים ואומר יהי רצון בקול רם וכל בני הבית שומעים ועונים אחריו אמן ויוצאים ידי חובה בברכתו ומנהג טוב הוא שברוב עם הדרת מלך ומכל מקום גם הנוהגים שכל אחד מבני הבית מברך בפני עצמו רשאים לעשות כן ואין בזה חשש לברכה שאינה צריכה והשומע את חברו שאומר יהי רצון אף על פי שאינו מכוון לצאת ידי חובה באמירתו נכון שיענה אחריו אמן.

ד. יש נוהגים להקדים לומר יהי רצון על הפרי קודם ברכת הנהנין ואין לעשות כן לכתחילה אלא יש להקדים ברכת הנהנין תחלה ויטעם מן הפרי ואחר כך יאמר יהי רצון ויטעם שנית מן הפרי .

ה. יש להזהר ולדקדק בכשרות בשר ראש הכבש ולא יאכל ממנו אלא אם כן ברור לו היטב שנשחט כראוי על ידי שוחט מומחה וירא שמים ובבדיקתו הוברר שהוא חלק ואם אינו מוצא בשר כבש חלק עדיף שיאכל בשר ראש של בהמה אחרת או של עוף או של דג ולא יכנס בליל יום הדין בחשש איסור אכילת נבלות וטרפות .

ו. יש נוהגים לאכול דגים בראש השנה לפרות ולרבות כדגים ויש נמנעים מאכילת דגים בראש השנה ואם חל ראש השנה בשבת לא יבטל מנהגו בכל שבת לאכול דגים ויש נוהגים לאכול קישואים בראש השנה וכן יש נוהגים לאכול ריאות בליל ראש השנה .

 

 

 

 

 

 

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק