"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם"..

מסבירים המפרשים- סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם לכאורה שני עניינים נפרדים, מדוע אם כך כורך הפסוק את שניהם יחד?-

כל דבר בעולם יש סיבה ומסובב- סיבה ותוצאה, והרבה אנשים טועים לחשוב שבגלל הסיבה יש את התוצאה לדוג' אדם השקיע כסף באיזה עסקה, והרוויח, הוא חושב שבגלל שהשקיע הוא הרוויח, אבל לא ההשקעה היא שגרמה לרווח, אלא גזרו משמיים שהוא ירוויח, וסובבו את העניין שהוא ישקיע את כספו בעסק מוצלח. נמצא אם כך שהמציאות היא ההיפך ממה שחושבים האנשים, כך הוא העניין… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות חנוכה המשך:

הדלקה עושה מצווה, ולא יסלק ידו מההדלקה עד אשר ידליק רוב הפתילה היוצאת מהנר. לפיכך, אם כבתה בתוך חצי שעה להדלקתה, אינו זקוק לה לחזור ולהדליקה, שמיד בגמר ההדלקה נעשית מצוותה. ואפילו {אם} כבתה בערב שבת מבעוד יום, קודם קבלת שבת, אינו זקוק לה. ‎

וכן, אם לאחר שהדליקה, בא לתקנה, וכיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה.‎

וכן, אם לאחר שהדליקה נפתחה הדלת, או החלון, ונכבית על ידי רוח פרצים, וכדומה, אין צריך לחזור ולהדליקה. אבל אם נכבית מפני שהעמידה במקום שרוח מצויה מנשבת, והיה צפוי מראש שלא תוכל להחזיק מעמד בפני הרוח, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולהדליקה, אך לא יברך שנית.‎

ואפילו אם כיבה אותה במזיד, שבוודאי חייב הוא מן הדין לחזור ולהדליקה, אין צריך לחזור ולברך.‎

ומכל מקום, אפילו אם כבתה בשוגג, הרוצה לזכות במצווה שלימה, יחזור וידליקה בלי ברכה, שאין זה גרוע מן המהדרין. אבל אחר שדלקה חצי שעה, מותר לכבותה אף לכתחילה, וכל שכן שאין צריך לחזור ולהדליקה.

ההדלקה צריכה להיות במקום בו מונחת החנוכייה‎

‎צריך להדליק נרות החנוכה במקום הנחתם. ואם בעל הבית חולה, אינו רשאי להדליקה סמוך למיטתו, ואחר כך יעבירוה למקומה, אלא יצווה לאחד מבני ביתו, שיברך וידליק, ויוצא ידי חובה.‎

 

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק