פרשת האזינו

קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ כִּי כָל דְּרָכָיו מִשְׁפָּט אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא:"

מסבירים המפרשים: ישנם פעמים שנראה לנו לכאורה עוול ח"ו בהנהגת העולם צדיק מבקש פיסת לחם לשבור רעבונו ובגד לכסות גופו והרואה עומד ושואל היד ה' תקצר להעניק לו שלא יצטרך לפשוט יד לעזרה, אולם אמר החפץ חיים דומה הדבר לגביר שלו בן יחיד שחלה ונפל למשכב הרופאים נלאו למצוא תרופה למחלתו עד שבא רופא גדול ובמומחיותו הצליח לרפאות את הילד אך הזהיר את אביו להשגיח עליו שלא יבוא דבר מאכל… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 12 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

הלכות סוכה

א] מצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור "דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה" והמדקדקים במצוות עושים הדפנות ומכינים הסכך קודם יום הכיפורים ובמוצאי יום הכיפורים מניחין הסכך על הדפנות אם לא כולו מקצתו וכשחל שבת בין יום הכיפורים לסוכות יש אומרים שיש לגמור כולה בערב שבת.

ב] מצוה להניח הסכך בידו ולא ע"י שליח ואם אינו יכול לעשות זאת בעצמו יעשה ע"י שליח ויזהר שלא יעשה הסוכה ע"י נכרי ובפרט הסכך, וכן לא יעשה הסכך ע"י קטן או אשה ובדיעבד צריך לחדש בה דבר וקודם שיתן הסכך יאמר "לשם יחוד וכו' הריני בא לקיים מצות עשיית סוכה כמ"ש חג הסוכות תעשה לך" ואין מברכין בשעת עשייתה והשתדל כל אחד לעשות לו סוכה בחצירו משלו ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה ישתתף עם שכניו ורק בדיעבד שאינו יכול לעשות סוכה לעצמו יוצא ידי חובה בסוכה של חבירו.

ג] וכן אין לעשות הסוכה מתחת ענף של אילן או גזוזטרא או מרפסת ואפילו בדיעבד הסוכה פסולה אפילו צילתה של הסוכה מרובה מחמתה והסוכה קדמה לאילן ודוקא אם כשינטל הסכך המכוון כנגד ענפי האילן. ד] יש להזהר שלא לתלות שום נוי סוכה בסכך אפילו אינם רחבים טפחים אא"כ הם תלויים בתוך ד' טפחים לסכך,[32 ס"מ] או שהם בדפנות אבל את המנורה כשיש חשש דליקה מותר לתלות אפילו רחוק ד' טפחים מהסכך אפילו היא רחבה ד' טפחים רק יזהר שלא ישב תחתיה אם היא רחבה ד' טפחים .

ה] עושה סוכתו ממחיצות שאינם יכולים לעמוד ברוח מצויה פסולה וכן אין לעשות המחיצות מסדינים ויריעות ואפילו אם קושר את הסדינים בחוזק מלמעלה ומלמטה כיון שלפעמים הם מתנתקים ולא ידע אא"כ עשה גם קנים בפחות מג' טפחים [24 ס"מ] בין קנה לקנה וחיברן ביריעות ואפילו בג' מחיצות ואם הסוכה עומדת תוך מקום המוקף במחיצות גבוהות בענין שאין שם רוח מצויה שיכול אפילו לכתחלה לעשות מחיצותיה ע"י סדינים ובלבד שיקשרם היטב .

ו] אין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות ובדיעבד יש מכשירין יש פוסלין ואם עשה הסכך אחר הדפנות ואח"כ בחג נפל דופן יכול להעמידו ואין צריך לנענע את הסכך אם נפל הדופן בשבת או ביו"ט אסור וע"י נכרי יש מתירין.

ז] מותר לבנות סוכה בחול המועד ואסור לסתור סוכתו בחול המועד אם רוצה לסתור סוכתו כדי לבנותה במקום אחר כגון שמצטער בסוכה הראשונה וכדומה ואין לו עצים אחרים וצריך לעצי הסוכה מותר לסותרה

ואם לא יספיק לבנותה ויצטרך לאכול חוץ לסוכה יאכל בסוכת חבירו או שיאכל בינתיים אכילת עראי חוץ לסוכה .

ח] ערב חג הסוכות לא יאכל פת יותר מכביצה [57 גרם] מחצות היום ואילך בכד שיאכל את הפת בלילה לתיאבון שאינו אסור אלא מתחילת שעה עשירית וכן יזהר שלא יאכל דברים המשביעים מתחילת שעה עשירית כגון יותר מכביצה עוגה או תבשיל מחמשת המינים וכן לא ימלא כריסו מפירות או ירקות ובשר ודגים וכיוצא בהם ולחולה אפשר להקל לאכול פת אפילו יותר מכביצה אפילו אחר שעה עשירית אם צריך לכך ואינו יכול להסתפק באכילת פירות וירקות וכדומה .

ט] מצוה לאגוד את הלולב וההדסים והערבות בערב יו"ט ב' קשרים זה על גב זה משום נוי ואם שכח לאגדם מערב יו"ט או שהותר איגודו ביו"ט אסור לאגדם ביו"ט בקשר גמור אלא יאגוד אותם ע"י עניבה ואם נטלם בלא איגוד יצא, יש אוסרים לתלוש ביו"ט עלים מן הלולב לצורך האיגוד ויש מתירין ונהגו להחמיר ויתלוש אותם בשיניו בצינעא .

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק