פרשת וישלח

"וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר"-

נשא פעם דברים רבנו הסבא קדישא החפץ חיים זצ"ל באסיפת ועד הישיבות, שנתכנסה אודות החזקת התורה אמר בתורה הקדושה כתוב: שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו שהוא היה אחרון שבאבות, וצריכים להתבונן בשביל מה המתין המלאך כל כך הרבה ולא נאבק מיד עם אברהם או עם יצחק, אבל העניין הוא כי ידוע שאברהם אבינו הוא עמוד החסד ועמוד העבודה זהו יצחק שפשט צווארו לשחיטה, בהר המוריה ועמוד התורה זהו יעקב וכמ"ש "תתן אמת ליעקב", "ויעקב איש תם יושב אהלים" באוהלה… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים: ימי ראשון ורביעי בבית המדרש "אור שלום" בנשיאות הרב. רחוב אלישע 52 .

תל אביב: ימי שני רחוב דרויאנוב 5 (בוגרשוב פינת צפת).

 

 

 

 

 

הלכות חנוכה המשך:

הדלקה עושה מצווה, ולא יסלק ידו מההדלקה עד אשר ידליק רוב הפתילה היוצאת מהנר. לפיכך, אם כבתה בתוך חצי שעה להדלקתה, אינו זקוק לה לחזור ולהדליקה, שמיד בגמר ההדלקה נעשית מצוותה. ואפילו {אם} כבתה בערב שבת מבעוד יום, קודם קבלת שבת, אינו זקוק לה. ‎

וכן, אם לאחר שהדליקה, בא לתקנה, וכיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה.‎

וכן, אם לאחר שהדליקה נפתחה הדלת, או החלון, ונכבית על ידי רוח פרצים, וכדומה, אין צריך לחזור ולהדליקה. אבל אם נכבית מפני שהעמידה במקום שרוח מצויה מנשבת, והיה צפוי מראש שלא תוכל להחזיק מעמד בפני הרוח, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולהדליקה, אך לא יברך שנית.‎

ואפילו אם כיבה אותה במזיד, שבוודאי חייב הוא מן הדין לחזור ולהדליקה, אין צריך לחזור ולברך.‎

ומכל מקום, אפילו אם כבתה בשוגג, הרוצה לזכות במצווה שלימה, יחזור וידליקה בלי ברכה, שאין זה גרוע מן המהדרין. אבל אחר שדלקה חצי שעה, מותר לכבותה אף לכתחילה, וכל שכן שאין צריך לחזור ולהדליקה.

ההדלקה צריכה להיות במקום בו מונחת החנוכייה‎

‎צריך להדליק נרות החנוכה במקום הנחתם. ואם בעל הבית חולה, אינו רשאי להדליקה סמוך למיטתו, ואחר כך יעבירוה למקומה, אלא יצווה לאחד מבני ביתו, שיברך וידליק, ויוצא ידי חובה.‎

 

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק