קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "וירא אליו ה' באלוני ממרא"…

שואלים המפרשים מדוע העדיפה התורה להעצים ולהאיר דווקא את מצוות הכנסת אורחים אצל אברהם אבינו?

התורה מלמדת אותנו עיקר גדול בקיום המצוות,

לעיתים קורה שכאשר צריכים להושיט עזרה ממצוקה כלשהי, אנשים רבים מתחמקים מלהושיט יד ולעסוק במצווה. לכל איש תרוץ וסיבה משלו מדוע אינו יכול לסייע כרגע או בכלל.

במעשה החסד של המתואר ,לאברהם אבינו הייתה סיבה טובה מאוד להפטר ממצות הכנסת אורחים שהזדמנה לו – אברהם היה בן 99 וביום השלישי למילתו ובהתאם לכך ודאי שלא היה צריך לחכות לאורחים… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 12 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

 

  • הלכות נטילת ידיים

    א. מצוה ליטול את הידיים קודם שאוכל סעודה עם פת. והסמיכו זאת על הפסוק "והתקדשתם והייתם קדושים", והתקדשתם אלו מים ראשונים וכו'. ואף שזו מצוה מדברי סופרים מכל מקום מברכים על נטילת ידיים קודם הניגוב: "אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים". שגם על מצוות דרבנן שייך לברך בלשון "וצונו", שהקב"ה צונו לשמוע לדברי חכמים. וצריך ליזהר מאד בנטילת ידיים, שכל המזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי, ובא לידי עניות, ונעקר מן העולם.

    ב. אף מי שאין ידיו מלוכלכות, ואינו יודע להם שום טומאה, אינו רשאי לאכול לחם עד שיטול ידיו.

    ג .גם הנשים חייבות בנטילת ידיים, ועל כן צריך כל אדם להיות בקי בהלכות נטילת ידיים, וללמד את בני ביתו דיני נטילת ידיים, וישגיח שייטלו ידיהם כהלכה. וכן יחנך את בניו ובנותיו הקטנים לנטילה בברכה.

    ד .האוכל פחות מכזית פת מעיקר הדין אינו צריך ליטול את ידיו, ורק אם בדעתו לאכול שיעור כזית, צריך ליטול את ידיו, אבל לא יברך על נטילה זו. ורק אם בדעתו לאכול פת שיעור כביצה, נוטל ידיו ומברך על נטילת ידיים.

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק