קוראים יקרים,

כתוב בפרשה: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"…

שואלים מדוע התורה הזכירה את היציאה הרי היה מספיק לומר וילך יעקב חרנה.?

ישנם שלוש אפשרויות ליציאת אדם ממקום-

  1. עיקר תכלית העקירה היא היציאה מן המקום.
  2. המטרה העיקרית היא להגיע אל המקום שאליו הוא הולך.
  3. גם היציאה וגם ההליכה אל מחוז חפצו חשובים לו במידה שווה.

יציאתו של יעקב מבאר שבע הייתה גם לקיים מצוות כבוד אב ואם, שאמו אמרה לו "קום ברח לך אל לבן" ואביו אמר לו "לך פדנה ארם"- נמצא שקיים מצוות אמו ואביו. "ויצא" וילך".

מוסיף… קרא עוד...

קבלת קהל

תאריכים קרובים:

30/11/16- אופקים, רביעי ,אלישע 52 בית כנסת "אור שלום" .

6/12/16- תל אביב,שלישי דרויאנוב 5 קומה 16 בית כלל (הישן).

 

 

 

 

 

 הלכות קריאת שמע:

  • ברכת "המפיל חבלי שינה מעיני", הנאמרת עם קריאת שמע שעל המטה, צריך לאומרה בשם ומלכות, אם הולך לישון קודם חצות לילה. יש להשתדל בכל עוז שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה, זולת בפסוקי קריאת שמע ושאר פסוקים שבסידורים (הנאמרים לאחר ברכת המפיל). ואם עבר ודיבר, אין ברכתו לבטלה, ואינו צריך לחזור ולברך כלל. ואם תאב לשתות אחר שבירך המפיל. רשאי לברך ברכת הנהנין בלא כל חשש, וכן יש להקל לדבר דיבור נחוץ. כגון להשתיק ילד, או לברך ברכת אשר יצר, אם הוצרך לנקביו, לאחר שבירך המפיל. ומנהגינו לברך "המפיל" קודם קריאת שמע. אולם ההולך לישון אחר חצות לילה אין צריך לברך ברכת המפיל, וטוב שיאמר דרך תפילה ותחינה בלי שם ומלכות, וכל שכן אם הולך לישון בסוף הלילה, ויירדם רק לאחר עמוד השחר, שלא יברך המפיל.
  • מי שבירך ברכת המפיל, ואביו או אמו שאלוהו איזו שאלה, והוכרח לענות להם, רשאי לענות להם משום מצות כיבוד אב ואם.
  • אין צורך להמתין מלברך ברכת "המפיל" שלפני השינה, עד שיהיו עיניו נאחזות בשינה, ועומד להירדם, אלא יכול לברך מיד בעלותו לשכב כדי להירדם, וברור שאם עז רצונו לא לישון כל הלילה, אין לו לברך ברכת המפיל.
  • נכון לחנך את בניו הקטנים לקרוא קריאת שמע שעל המטה, ודי שיקראו פרשה ראשונה של קריאת שמע. וגם הנשים חייבות בקריאת שמע שעל המטה עם ברכת המפיל בשם ומלכות. אם ישנות קודם חצות. [ויש שכתבו שמנהג הנשים שלא לומר קריאת שמע שעל המטה, וכן אינן מברכות ברכת המפיל].

 

 

 

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק