פרשת וישלח

“וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר”-

נשא פעם דברים רבנו הסבא קדישא החפץ חיים זצ”ל באסיפת ועד הישיבות, שנתכנסה אודות החזקת התורה אמר בתורה הקדושה כתוב: שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו שהוא היה אחרון שבאבות, וצריכים להתבונן בשביל מה המתין המלאך כל כך הרבה ולא נאבק מיד עם אברהם או עם יצחק, אבל העניין הוא כי ידוע שאברהם אבינו הוא עמוד החסד ועמוד העבודה זהו יצחק שפשט צווארו לשחיטה, בהר המוריה ועמוד התורה זהו יעקב וכמ”ש “תתן אמת ליעקב”, “ויעקב איש תם יושב אהלים” באוהלה… קרא עוד...

קבלת קהל

קבלת קהל:

אופקים: ימי ראשון ורביעי בבית המדרש “אור שלום” בנשיאות הרב. רחוב אלישע 52 .

תל אביב: ימי שני רחוב דרויאנוב 5 (בוגרשוב פינת צפת).

 

 

 

 

 

.

המשך הלכות ומנהגי פורים:

צריך שכל הציבור ישמעו את המגילה כולה ולכן, אם שליח הציבור קורא במקום שעושים רעש רב (כגון שמכים כששומעים את המילה המן) ימתין עד שיסיימו הציבור להרעיש, ורק אז ימשיך לקרוא.

שליח ציבור ששכח לברך ברכה אחרונה, יצאו הציבור ידי חובה (שאין הברכות מעכבות).

ספרדי השומע מקרא מגילה משליח ציבור אשכנזי יוצא ידי חובה, וכן להפך.

גם אם שליח הציבור בירך את הברכות כולן, יכול לחזור ולברך שוב, אם מוציא אחרים ידי חובה.

נאנס ולא קרא המגילה בזמנה: אדם שנאנס ולא קרא את המגילה בזמנה, כגון מי שאמור לקרוא בי”ד ועבר היום ולא קרא כלל, יקרא את המגילה בט”ו, בלי ברכה.

שמיעה דרך רדיו: אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה אם שומעים אותה דרך הרדיו.

שמיעת מגילה באמצעות מיקרופון: כשאולם בית הכנסת גדול מאוד ובא קהל רב לשמוע מקרא מגילה, ומשמיעים מקרא המגילה באמצעות מיקרופון, היושבים סמוך לשליח צבור ויכולים לשומעו גם אם לא היה מיקרופון – יוצאים ידי חובה. היושבים רחוק מהבעל קורא שמבלעדי המיקרופון לא היו יכולים לשמוע – לא יוציאם ידי חובתם. במקום שלא ניתן לשמוע את השליח ציבור אלא רק באמצעות מיקרופון – אין לקרוא כך את המגילה.

משלוח מנות איש לרעהו

מדוע תיקנו לשלוח מנות איש לרעהו בפורים? 2 שיטות: שיהיה לכל אחד אוכל לסעודת פורים (תרומת הדשן), וכדי להרבות אהבה וחיבה בעם ישראל (מנות הלוי).

זמן משלוח מנות: לגרים בערים שאינן מוקפות חומה מימות יהושע בן נון : ביום י”ד בלבד. לגרים בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון : ביום ט”ו בלבד. לגרים בערים המסופקות אם הם מוקפות חומה מימות יהושע בן נון: מעיקר הדין שולחים ביום י”ד, ויש מחמירים לשלוח גם בט”ו.

זמן משלוח מנות ביום ולא בלילה (מיד אחרי מקרא מגילה ביום). כל היום כשר למשלוח מנות עד השקיעה.

כמה מנות שולחים ולכמה אנשים? שולחים 2 מנות לאיש אחד, ובזה יוצאים ידי חובה. אמנם כל המרבה לשלוח מנות איש לרעהו הרי זה משובח (אך לא מעיקר הדין).

 

סיפורי ניסים

סיפורי-ניסים

פייסבוק